SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen kritisk till bränsleaccisen

Den aviserade förhöjningen på 4 cent per liter skulle direkt påverka konsumentpriserna. Sysselsättningen, företagsamheten och kommunikationerna utanför tillväxtcentra skulle försvåras och därför är skattehöjningen regionalpolitiskt hämmande, anser riksdagsgruppen.
Svenska riksdagsgruppen upprepar sitt krav om en helhetsöversyn av trafikbeskatt-ningen där också säkerhetskrav och miljöhänsyn beaktas.

Uppföljningskommitté för Östersjöprogrammet bör tillsättas

Att rädda Östersjön är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över riksdags- och regeringsperioder. Därför måste miljöministern tillsätta en uppföljningskommitté som arbetar på lång sikt, för att följa upp förverkligandet av programmet.
Svenska riksdagsgruppen ser med oro på den kraftigt ökande trafiken till den nya oljehamnen i Primorsk och den planerade hamnen i Vysotsk, båda invid Finlands gräns mot Ryssland.

Svenska riksdagsgruppen om budgetförslaget: "Vi kompromissar inte om kvaliteten i vården".

Gruppen stöder social- och hälsovårdsministeriets förslag om betydande tilläggsresurser för att människor redan under nästa år skall uppleva förbättringar i vården.
En satsning på samhällets tjänster stöder också sysselsättningen överallt i landet och utjämnar inkomstskillnader .
För att bygga upp en god samhällsservice behöver kommunerna en stabil ekonomisk bas. En justering av statsandelarna efter kostnadsutvecklingen är grunden för att kvaliteten i vården och utbildningen skall kunna upprätthållas på minst nuvarande nivå.

Modell för reglering av storskarven

Astrid Thors sällar sig till de Europaparlamentariker som efterlyser en rekommendation om en gemensam europeisk modell för reglering av storskarven (Cormorant)

Skarvfågeln orsakar betydande ekonomiska och ekologiska skador,
bland annat på vilda fiskstammar och i känsliga naturområden. Där skarven får fotfäste - därifrån försvinner andra arter. I
Sydvästra Finland, särskilt i Västra Nyland och i Satakunta har skarven fått ett fotfäste och breder ut sig explosionsartat.
Tyvärr har myndigheterna i Finland ingen samsyn om hur frågan skall skötas.

Danmark och Finland nära varandra i EU frågorna

Det danska ordförandeskapet stöder sig långt på kommissionen i många av de centrala frågorna under hösten. Statsministern konstaterade att kommissionens förslag om lantbruksfrågorna i utvidgningsförhandlingarna är välbalanserat och förnuftigt. Europaministern var ännu klarare i denna fråga: ansökarländerna kan inte vänta sig mera. Samma inställning råder i Finland.

Finland bör etablera en ekonomisk zon för effektivare kontroll av oljeutsläpp

I Finska viken och Bottenviken finns stora områden som inte underlyder någon nationell myndighet. Finland har inte, i motsats till de övriga Östersjöländerna, etablerat någon ekonomisk zon. De övriga Östersjöländerna har ekonomiska zoner som sträcker sig ända upp till 200 sjömil ut i havet. De nationella myndigheterna har befogenheter i dessa zoner.
Vidare är det viktigt att myndigheterna som övervakar fartygstrafiken beviljas tillräckliga resurser för att kunna verka effektivt i hela den ekonomiska zonen.

Lax medlem i säkerhetspolitisk uppföljningsgrupp

Regerings- och oppositionspartierna har kommit överens om att tillsätta en gemensam grupp som ska följa den säkerhetspolitiska utvecklingen. Uppföljningsgruppen skall analysera Finlands säkerhetspolitiska läge och följa med utarbetande av regeringens nästa säker- och försvarspolitiska redogörelse.
Uppföljningsgruppen fortsätter sålunda sitt arbete även efter riksdagsvalet år 2003. Nästa säker- och försvarspolitiska redogörelse beräknas komma till riksdagens behandling år 2004.
6.6.2002

Integrering av invandrare i det finländska samhället

Efter en paus på närmare 100 år har Finland igen blivit ett invandringsland. Även om invandringen till Finland är mycket liten, så har landet blivit mera multikulturellt sedan 1980-talet. Det måste vara vårt globala ansvar att ta emot personer som förföljs i hemlandet eller som kommer från humanitära katastrofområden. Svenska riksdagsgruppen anser att Finlands ansvar på denna punkt borde vara betydligt större än idag. Vi måste även vara beredda att satsa tillräckliga resurser på deras anpassning, så att de med tiden kan fungera jämlikt i vårt samhälle.

Fastighetsskatt på vattenområde är oskälig

Skattestyrelsen måste med det snaraste ge ett klarläggande att det är fel och konfiskatoriskt att lägga fastighetsskatt på vattenområden konstaterar vicehäradshövding Astrid Thors med anledning av uppgifter i Västra Nyland om att skatteombudet i Ekenäs försöker belägga vissa vattenområden med fastighetsskatt.

Om skattestyrelsen inte agerar måste missförhållandet korrigeras genom en lagändring säger Thors.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP