SFP-RKP

Gruppordförande Christina Gestrin: Kommunstödet på 295 miljoner möjliggör fastanställningar

- Framtidens utmaningar står kvar för oss att lösa. Inom elva år kommer en miljon finländare att gå i pension. En stor del av våra nyutexaminerade inom vårdsektorn har fått fasta jobb i Sverige och valt att bygga sin framtid där. De lockas hem enbart vid löfte om en fast anställning. Samtidigt behöver vi fler händer att hjälpa till på avdelningarna så att de äldre skötarna skulle orka stanna kvar lite längre i arbetslivet, påminner Gestrin.
Gestrin understryker att statens skulder till kommunerna inte får öka i framtiden.

Sfp:s Seniorer överlämnade adress med 3100 namn

I sitt svar sade gruppordförande att Sfp fortsättingsvis kommer att kämpa för kommunernas kapacitet att sköta servicen. Vi anser fortfarande att statsandelarna till kommunerna bör justeras till 100% för att ersätta kommunerna för kostnadsökningarna.
Vidare sade Gestrin att den förebyggande vården blir allt viktigare då den äldre åldersgruppen blir större.
Även gällande hemmaboendet var riksdagsgruppen och seniorerna överens; "Alla som vill bör kunna få bo hemma".

Finland viker inte från de klimatpolitiska målen

Den aktuella debatten i offentligheten har gällt tiden efter Kyotoavtalets första period, dvs. tiden efter år 2012. För att råda bot på klimatproblemen krävs att så många länder som möjligt går med i samarbetet. EU skall vara en aktiv part i den internationella klimatpolitiken. EU arbetar därför för att få till stånd en förhandlingsrunda med alla länder, helt i enlighet med vad som står i regeringsprogrammet.

Gruppledare Gestrin: "Alanens förslag hotar kommunernas självbestämmanderätt."

- Att slå ihop Nylands och Östra Nylands förbund till ett jättelandskap innebär i praktiken att de östnyländska kommunerna får mindre att säga till om i sin egen region, säger Gestrin.
Gestrin tycker att förslaget att överföra beslutanderätt till en lagstadgad samarbetsstyrelse för huvudstadsregionen och till landskapsförbundets styrelse och fullmäktige i frågor som berör Helsingforsregio-nen rimmar dåligt med principerna för närdemokratin.

Beslut om sänkta arbetsgivaravgifter behövs i vår!

Svenska riksdagsgruppen anser att en förbättring av sysselsättningen kräver att Finland fortsätter med att sänka den totala skattegraden gradvis och balanserat, så att finansieringen av den offentliga servicen inte hotas. Löntagarnas köpkraft beräknas öka med ca fyra procent under det innevarande året tack vare de genomförda skattesänkningarna.
Svenska riksdagsgruppen anser att det är klokt att regeringen diskuterar tidtabellen för inkomstskattesänkningar i samband med vårens budgetdiskussion även om skattesänkningen genomförs först nästa höst.

Nordsjö hamn;

Europaparlamentets framställningsutskott företar i vår ett studiebesök till Finland och Helsingfors för att bekanta sig med Nordsjö hamn. Detta blev klart på ordförandekonferensens möte på torsdagen. Delegationen är ett resultat av en framställning till parlamentet om att hamnbygget står i strid med Naturadirektivet och nu senast den uppmärksamhet som muddringen med dess följder för TBT-halten i området medfört. Delegationen kommer att bekanta sig med hamnbygget och träffa organisationer och berörda parter.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP