Svenska riksdagsgruppen: Höj avräkningsgrunden för Åland

15.09.2017

Svenska riksdagsgruppen anser att avräkningsgrunden bör höjas från 0,45 % till 0,48 % i den nya självstyrelselagen för Åland.

Svenska riksdagsgruppen har enhälligt godkänt sitt remissvar till Ålandskommitténs betänkande om ny självstyrelselag. Svenska riksdagsgruppen står bakom kommitténs betänkande, då gruppen deltagit i kommittéarbetet och undertecknat betänkandet. Riksdagsgruppen vill dock att avräkningsgrunden fastställs till 0,48 % i den nya självstyrelselagen.

De huvudsakliga orsakerna till att nuläget kräver en höjning av avräkningsgrunden är följande:
1. strukturella förändringar i statsbokslutet,
2. förändrade befolkningsförhållanden,
3. kostnader för förpliktelser som följer av EU-medlemskapet (t.ex. omfattande digitalisering) samt
4. internationella krav på klimatrelaterade åtgärder.

- Sedan senaste självstyrelselagsrevision har Ålands befolkning ökat dubbelt så snabbt som landets befolkning som helhet utan att en höjning av avräkningsgrunden gjorts. De ändrade befolkningsförhållandena bör beaktas i den nya självstyrelselagen, säger Ålands riksdagsledamot och vice ordförande i svenska riksdagsgruppen Mats Löfström.

Vid årsskiftet 2016-2017 uppgick Ålands andel av hela landets befolkning till 0,53 %, i jämförelse med 0,48 % då nuvarande ekonomiska självstyrelsesystem trädde i kraft. Av de skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen står Åland också för en större andel än vad befolkningsandelen statistiskt förväntas generera. För beskattningsåret 2015 betalade Åland 0,71 % av rikets sammanlagda skatter gällande de direkta skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen.

- Behovet av en höjning är stor och är statistiskt motiverad. Senast i samband med den nya självstyrelselagens godkännande behöver avräkningsnivån höjas, säger Löfström.
Svenska riksdagsgruppen yrkade dock på en höjning av avräkningsgrunden redan ifjol genom att ändra avräkningsgrundens nivå i den befintliga självstyreselagen. Riksdagsgruppen gjorde förra året en budget- och åtgärdsmotion i riksdagens budgetbehandling för att höjningen skulle genomföras redan från årets budget.

Author: