Nylander: Utgångsläget bör vara enspråkiga skolor

Då tankesmedjan Magma idag lanserar sin rapport om tvåspråkiga skolor bör vi fråga oss hur vi bäst tryggar vårt lands tvåspråkighet även i framtiden.

- Utgångsläget ska även i framtiden vara enspråkiga skolor, där elever från båda språkgrupperna garanteras tillgång till en enspråkig skolmiljö på det egna modersmålet. Speciellt i kommuner där den språkliga minoriteten är liten är det speciellt viktigt för barnens språkutveckling att skolmiljön antingen är svensk eller finsk, fastslår ordförande för Sfp:s utbildningspolitiska utskott, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Vi behöver mera utbyte mellan språkgrupperna än vi har i dag, det borde utarbetas konkreta handlingsprogram speciellt i tvåspråkiga kommuner för att öka samarbetet mellan finsk- och svenskspråkiga daghem och skolor via elevutbyte och vänklasser, säger Nylander. Och påminner samtidigt om att efterfrågan på språkbad är mycket större än utbudet i många kommuner.

- Att grunda rent tvåspråkiga skolor undergräver den svenska skolans funktion som garant för en levande svenskhet. Skolans roll som identitetsskapare är oerhört viktig. Tvåspråkiga skolor kan leda till minskat elevunderlag i svenska skolor på tvåspråkiga orter, vilket på sikt hotar den svenska skolan. Mera svenskundervisning i den finska skolan ger ett mera tvåspråkigt land. Är det inte det vi vill åstadkomma? avslutar Nylander.

Location: 
Author: