SFP-RKP

Statsrådets redogörelse om medborgarengagemang

I samband med att effekterna av den nya kommunallagen behandlades i riksdagen efterlyste Svenska riksdagsgruppen en ordentlig demokratidiskussion. Den aktuella redogörelsen är en bra sammanfattning av medborgarnas påverkningsmöjligheter, rättigheter som stiftas om i flera lagar. Trots att påverkningsmöjligheterna tveklöst är många är ändå medborgarnas intresse för politik begränsade. Den naturliga frågan som följer av detta är: Finns det andra djupgående förändringar i samhället som resulterat i svagt intresse för politik, något som inte ens nya påverkningsmöjligheter kan råda bot på?

Fusionen av Sonera och Telia

För att kunna hävda sig i konkurrensen med de mycket större internationella teleoperatörerna är det viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan företagen i Norden. Fusionen Sonera-Telia är ett exempel på en bra nordisk lösning under nya marknadsvillkor. Med detta följer Sonera Nordea och Stora Enso i fotspåren. Tillsammans bilder Sonera och Telia en solid koncern med god riskhanteringsförmåga. För placerare i Sonera, inte minst för den finska staten som största ägare, är detta goda nyheter då osäkerheten kring företagets ekonomi nu minskar.

Förbättra småföretagarnas villkor

I juni ifjol presenterade utredningskvinnan Mirjami Laitinen flera förslag i detta syfte. Hon föreslog bl.a. att mervärdesskatteredovisningen för företag med en omsättning under 50.000 euro skulle ske tre gånger i året, i stället för månatligen. Tillfälliga samt små arbetsgivare skulle också beredas möjligheten att betala alla arbetsgivaravgifter på en gång. Rapportens förslag har inte förverkligats.

Aktualitetsdebatt om nordiskt samarbete

Vi hedrar idag Nordens dag med en aktualitetsdebatt i riksdagen. Vi kunde samtidigt fira välfärdssamhällets dag och de öppna gränsernas dag, så pass typiskt nordiska är också de fenomenen. Men hur är det med gränslösheten för den enskilda Norden-medborgaren? Vi har ju konventioner som skall trygga nordbornas rättigheter vid flyttning mellan länder. Det gäller socialförmåner, arbetsmarknad, utbildning o. a. Tyvärr har det visat sig att medborgarna har blivit besvikna när de flyttat.

Budgetramarna för år 2003

I en tid när ekonomin är osäker är det samhällets uppgift att se till att vi har ett rättvist och solidariskt samhälle. Det måste samhället göra oberoende av konjunktur. Svenska riksdagsgruppen har förbundit sig till att förbättra situationen för den fattigaste tiondelen av befolkningen. En förutsättning för detta är att samhället kan sköta sina grundläggande uppgifter - vården och skolan. Därför är det avgörande viktigt att kommunerna klarar finansieringen. En fungerande totalinfrastruktur - inbegripande vägar och miljö - är också en nödvändighet för ett välmående samhälle.

Thors besviken på Kommissionens svar på frågan om pälsdjursrapporten

Kommissionen har givit bifogade svar på Astrid Thors fråga om sättet på vilket rapporten om pälsdjurens välbefinnande utarbetats. Kommissionen avhåller sig från att yttra sig om den vetenskapliga innehållet, men konstaterar att den vetenskapliga kommittén följt de bestämmelser om förfarande som nu gäller för detta slag av expertkommittéer.

Barnen i Afghanistan har nu rätt till en vardag och till skolgång

Barnen behöver sina rättigheter allra mest i kriser och efter kriser. Barnen i Afghanistan måste nu snabbt få förverkliga sin rätt till skola, till utbildning.

Därför ger de internationella biståndsorganisationerna sitt stöd till den afghanska interrimregeringens operation Back to school, som skall starta i och med ett nytt skolår den 23 mars konstaterade ordföranden för Finlands Unicef Astrid Thors på fredagmorgonen i Borgå. Särskil uppmärksamhet ägnas också till att säkra att flickor och pojkar har lika tillgång till skola.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP